Zabezpečovací technika na kolejišti

Zajišťujeme projektování, výstavbu, opravy a údržbu zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky. Mezi hlavního dodavatele materiálu a systémů patří produkty vyráběné ve společnosti AŽD Praha s.r.o., Signal Mont s.r.o., AK signal Brno a.s. Dále zabezpečujeme technickou poradenskou činnost a poskytování informací zákazníkům z oboru servisní činnosti pro oblast zabezpečovací, sdělovací a informační techniky. Naší ideou je poskytnout zákazníkovi ucelenou nabídku pro jeho podmínky. Poskytujeme komplexní návrh servisní smlouvy, která zajišťuje možnosti poradenských služeb, servisu realizovatelného do 24 hod či nonstop poskytování této služby, rozšiřování a modifikace stávající aplikace a rychlé zajištění dodávky náhradních dílů. Servisní podmínky lze upravit na přání zákazníka.

Celoroční objednávka na servis a komplexní údržbu kolejových zařízení a vleček je v současnosti prováděna odborníky naší společnosti na třech vlečkách. Zajišťujeme prohlídky, revize a následně protokoly pro určená technická zařízení (UTZ) dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. (§47) na jejichž základě vydá Drážní úřad "Průkaz způsobilosti" určeného technického zařízení. Je to nezbytná součást stavebního celku nebo i její části.

Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, je stavebník povinen požádat Drážní úřad o vydání Průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, a Průkaz způsobilosti UTZ je poté předložen spolu se žádostí o zavedení do zkušebního provozu. Všechny činnosti spojené s touto povinností jsme schopni pro stavebníka zajistit.


stavba: Regenerace PZ Škoda

typ stavby: Zabezpečení vlečkového kolejiště, rekonstrukce osvětlovacích věží

projektant stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

dodavatel stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

investor stavby: HQU Intenational a.s.

K velmi pěkným akcím patří spolupráce s firmou Geosan Group a.s. na velmi rozsáhlé akci regenerace areálu plzeňské Škodovky. Patří k akcím, které měly spád a dokázali jsme si, že umíme zabrat. Velmi rádi na tuto akci vzpomínáme. Je z řady projektů realizovaných jak po stránce projekční a tak stavební. Požadavek byl, aby realizací stavby vzniklo kolejové propojení mezi železniční stanicí Plzeň Jižní předměstí a nově zrekonstruovaným kolejištěm průmyslového areálu Škodovky s výstavbou řady železničních přejezdů v místech, kde se protínalo vlečkové kolejiště s místními komunikacemi v areálu Škodovky.

Znamenalo to vypracovat za 3 dlouhé dny a noci projekt, seznámit s ním zadavatele, všechny dotčené strany a schválit ho se všemi institucemi během krátké doby. Požádat o povolení Drážní úřad v Praze. Mezitím objednávat a kompletovat materiál, připravovat výrobní dokumnetaci, vyrábět technologické prvky. Kapacitně pokrýt několik stavebních pracovišť pro pokládku nové kabelizace, usazení již vybavených technologických domků, návěstidel, přestavníků, kolejových čidel počítačů pro identifikaci průjezdu vlaků.

Všechny práce probíhaly za plného chodu končící rekonstrukce celého vlečkového kolejiště, pokládky části nových kolejí, výměny ostatních sítí, bourání starých továrenských hal a výstavby nových okolních komunikací. Trasu naší kabelizace provozních souborů stavby současně procházeli geodeti, technici zkoušeli, revizní technici kontrolovali, zkušební komisaři zkoušeli, technici připravovali závěrečnou dokumentaci k přejímce stavby, projektanti autorsky dohlíželi.

Přejímka po komplexním dokončení proběhla za rovných 59 dnů a následně proběhl k plné spokojenosti zadavele zkušební provoz a kolaudace stavby. Všechny práce včetně inženýringu této části stavby jsme prováděli vlastními kapacitami. Stačilo již jen počkat, až bude vše zaplaceno. Nyní jsme si prověřili kvalitu uzavřené smlouvy, ale ani v tomto okamžiku jsme se v díle nezklamali. Platba proběhla řádně dle smlouvy, i když návěstidla i výstražníky přejezdů svítili o celý měsíc dříve.

Musíme konstatovat, že hlavním důvodem úspěchu bylo, že všichni věděli, chtěli a měli stejný cíl. Krátce "dneska to šlo!"


stavba: Zabezpečení traťových a staničních úseků, provizorní zabezpečovací zařízení, přeložky kabelizace a přeložky vnějších zabezpečovacích prvků

typ stavby: Zabezpečení kolejiště

projektant stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

dodavatel stavby: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

investor stavby: SŽDC s.o.

thcimg1899 thcimg1951 thp1030121